REGULAMIN

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Dostawca – podmiot świadczący usługi logistyczne na rzecz Kupującego i Sprzedającego; DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110 REGON: 012026421, KRS: 0000028368

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na postawie wyborów Kupującego,

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://superkomin.pl/,

Sprzedawca – KOMINEX Dariusz Sobociński ul. Trakt Lubelski 389, 04-667 Warszawa,

Serwis płatności on-line – podmiot świadczący usługi z zakresu płatności on-line, Przelewy 24Przelewy 24: DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 781-173-38-52, REGON: 634509164, KRS: 0000306513,

Towar – produkty prezentowane w Sklepie,

Regulamin – niniejszy regulamin dostępny w zakładce REGULAMIN,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zwarta pomiędzy KOMINEX Dariusz Sobociński a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego - Sklep,

Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2

Postanowienia ogólne

2.1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Towarów uwidocznionych na stronach sklepu.

2.2. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

a. Dostęp do Internetu,

b. Standardowy system operacyjny,

c. Standardowa przeglądarka internetowa,

d. Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

2.3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązku Sprzedawcy i Kupującego.

2.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jej wydruk.

2.6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

2.7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

3.1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

3.2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedającego jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie.

3.3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, odpowiednio do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, a w szczególności środki służące zapobieganiu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3.5. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne działania zapewniające poprawne działanie Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości bądź przerwy.

3.6. Wszelkie reklamacje związane z niewłaściwym funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać na adres mailowy: sklep.superkomin@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien zawrzeć swoje imię oraz nazwisko, adres do korespondencji, opis nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem sklepu, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz swój podpis. Na rozpatrzenie takiej reklamacji Sprzedawca ma 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie byłoby niemożliwe, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w miarę możliwości w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Sprzedawca poinformuje Kupującego o treści rozstrzygnięcia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.

§4

Składanie zamówienia

4.1. Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.2. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący powinien podjąć następujące kroki:

a. Wybrać produkt, który będzie przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b. Przejść do widoku Koszyka,

c. Wypełnić formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia,

d. Zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący powinien zaakceptować regulamin tylko jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje zawarte w nim postanowienia. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia.

e. Kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co spowoduje przesłanie Zamówienia do Sprzedającego.

4.3. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z KOMINEX Dariusz Sobociński Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.4. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu płatności Przelewy 24 celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą uważa się, że umowa sprzedaży produktów objętych Zamówieniem została zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

4.5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem.

4.6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§5

Formy dostawy

5.1. Dostawa zamówienia do Kupującego następuje za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o.

5.2. Dostawa Towarów przez Dostawcę ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia adres. Uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane.

5.3. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem, to odpowiedzialność za to ponosi Kupujący.

5.4. Koszt dostawy prezentowany jest Kupującemu w toku składania Zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedający odmienni określi w Sklepie.

5.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Towarów będących przedmiotem Zamówienia Dostawcy przez Sprzedającego.

5.6. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów. W przypadku uszkodzenia lub ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie sporządzić protokół reklamacyjny. Odpowiedzialność za uszkodzenia lub ubytki przesyłki ponosi Dostawca.

§6

Ceny i metody płatności

6.1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT), bez uwzględnienia kosztów dostawy.

6.2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w każdej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy Sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

6.3 Jedyną dostępna w Sklepie metodą płatności jest płatność on-line za pośrednictwem Serwisu płatności on-line Przelewy 24.

6.4. Sklep ma prawo anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przez Kupującego, wystąpienia incydentu związanego z płatnością bądź w przypadku oszustwa lub próby oszustwa Sprzedającego.

6.5. Wszystkie Zamówienia są płatne w złotówkach (PLN).

§7

Realizacja zamówienia

7.1. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego na adres poczty elektronicznej Kupującego przesłane zostanie potwierdzenie złożenia Zamówienia.

7.2. Realizacja Zamówienia polega na przygotowywaniu zamówienia do wysyłki przez Sprzedającego. Realizacji podlegają jedynie Zamówienia, które zostały w całości opłacone przez Kupującego.

7.3. Sprzedający zobowiązuje się do podjęcia czynności mających na celu zrealizowanie złożonego Zamówienia bez zbędnej zwłoki. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni. O niemożności zrealizowania złożonego Zamówienia w podanym terminie, Sprzedający powinien niezwłocznie poinformować Kupującego, podając przy tym przyczyny tej niemożności.

7.4. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie, w którym zamówienie zostało przygotowane do wysyłki przez Sprzedającego.

7.5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji Zamówienie i rozpocznie wysyłkę do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy.

§8

Odstąpienie Kupującego od umowy

8.1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez siebie lub osobę trzecią inną niż Dostawca.

8.2. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez siebie lub osobę trzecią inną niż Dostawca.

8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres: ul. Trakt Lubelski 389, 04-667 Warszawa, bądź elektroniczną na adres: sklep.superkomin@gmail.com ).

8.4. Konsument może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r, jednak nie jest to konieczne.

8.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą skorzystania z przysługującemu mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu na Odstąpienie od Umowy.

8.6. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym ślady użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tej rzeczy.

8.7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

8.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru będącego przedmiotem Umowy, objętego prawem do odstąpienia od Umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania tego Towaru.

8.9. Konsument ponosi koszty związane z dostarczeniem towaru Sprzedającemu w wyniku odstąpienia od Umowy.

§9

Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

9.2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

9.3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. Za zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od Umowy.

9.4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

9.5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe. Reklamacja może zostać przesłana Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.superkomin@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Trakt Lubelski 389, 04-667 Warszawa. Reklamacja nie będzie rozpatrzona, jeśli Konsument nie dołączy do niej dowodu zakupu.

FORMULARZ REKLAMACYJNY:

Produkt:

Data nabycia:

Opis (sposób powstania, przyczyna) uszkodzenia:

Dane klienta:

Preferowana forma uznania reklamacji: Zwrot kosztów zakupu/ Nowy taki sam model

Data i podpis klienta:

9.6. Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Gdyby rozpatrzenie reklamacji w tym terminie byłoby niemożliwe, Sprzedający zobowiązany jest do poinformowania Kupującego w miarę możliwości tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.7. KOMINEX Dariusz Sobociński nie jest producentem Towarów oraz nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary i nie świadczy usług posprzedażowych. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość,

Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§10

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

10.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych Przez Kupujących jest KOMINEX Dariusz Sobociński.

10.2. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w polityce prywatności dostępnej w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

10.3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami zawartymi w polityce prywatności.

§11

Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

11.1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

11.2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – m.in. Konsument ma możliwość:

a. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zwartej Umowy.

b. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym.

c. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zdań należy ochrona konsumentów.

11.3. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się na rozwiązanie sporu na drodze postępowania mediacyjnego, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego.

§12

Postanowienia końcowe

12.1. Sklep może w każdej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.

12.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania i odwoływania ofert, promocji oraz zmian cen Towarów, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed zmianami.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

12.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.

12.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.10.2018r.

12.7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.